Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN 010 SPORTS ZWEM EVENEMENTEN

Met het inschrijven voor een zwemevenement van 010 Sports verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met het reglement van dit evenement:

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een activiteit die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het evenement.
 • Organisator: Stichting Rotte Swim Experience (KvK 60 71 57 74).

 Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Rotte Swim Experience onder de naam 010 Sports.
 • Deelname aan een evenement van 010 Sports is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • De voorinschrijvingen sluiten een week voor het evenement.
 • Kosten voor inschrijven op de dag van een Evenement kunnen afwijken van de kosten bij voorinschrijving. Kosten van voor- en dag inschrijvingen worden op de website van een Evenement gecommuniceerd.
 • Inschrijving en recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is ontvangen.
 • Zwemmers vanaf 8 jaar mogen deelnemen aan afstanden tot 250 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Zwemmers vanaf 13 jaar mogen deelnemen aan afstanden tot 500 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Zwemmers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een deelnemende volwassene. Deze volwassene dient zich apart in te schrijven.
 • Minderjarige deelnemers dienen toestemming te hebben van hun ouder/voogd voor deelname.
 • Zwemmers vanaf 16 jaar mogen deelnemen aan alle afstanden op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan een evenement en gebruik van de faciliteiten is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van het buitenwater evenement voldoende gezond zijn.
 • Deelnemers zijn verplicht een door ons uitgereikte badmuts te dragen. Tenzij anders aangegeven.
 • De organisatie adviseert het gebruik van een saferswimmer. Via de website van de Organisator en op de dag van een evenement kunnen deze worden aangeschaft.
 • Deelnemers respecteren overige watergebruikers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd op straffe van uitsluiting van (verdere) deelname.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
 • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
 • (huis)dieren, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
 • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

 • De Organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien een evenement door overmacht (op enig moment) moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer een evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien een evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot contact@010sports.nl
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan een evenement te ontzeggen.

 Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan het evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van het evenement dient het bedrijf een deelnemerslijst inclusief contact gegevens in geval van nood door te geven aan de organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen en of er geen complete deelnemerslijst aanwezig is, kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten.

Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan een  evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel/schade dan ook, van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van een Evenement en de gemeente(n) waarin een Evenement plaatsvindt, zijn op  dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor de water kwaliteit.  Aan zwemmen in buitenwater zijn risico’s verbonden, klik hier voor meer informatie via de website van GGD Rotterdam.

Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan een evenement, voor promotionele doeleinden van de Organisator.
 • De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de Deelnemer.
 • Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator.

Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator van het evenement.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 010 SPORTS FIETS EVENEMENTEN

Met het inschrijven voor een fietsevenement van 010 Sports verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met het reglement van dit evenement:

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een activiteit die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren Evenement.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator:Stichting Rotte Swim Experience (KvK 60 71 57 74).

Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Rotte Swim Experience onder de naam  010 Sports.
 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • De voorinschrijvingen sluiten een week van tevoren.
 • Kosten voor inschrijving op de dag van een Evenement kunnen afwijken van de kosten bij voorinschrijving. Kosten van voor- en dag inschrijving worden op de website van een Evenement gecommuniceerd.
 • De inschrijving en het recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld door de organisatie is ontvangen.
 • Fietsers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een Deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnemers zijn verplicht hun startnummer zichtbaar te dragen.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de fiets activiteit voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers zijn verplicht om voor vertrek hun naam en de naam/telefoonnummer van een contactpersoon op de achterkant van het startnummer in te vullen. Dit bevordert optimale hulpverlening in het geval van incidenten.
 • Het dragen van een deugdelijke valhelm is gedurende alle 010 Sports fietsevenementen, trainingen en clinics verplicht.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 zijn te allen tijden van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Mobiel bellen op de fiets wordt ten zeerste afgeraden.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan een Evenement te ontzeggen.
 • Tijdens een Evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
 • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
 • (huis)dieren, aanhangwagens in welke vorm dan ook achter de fiets, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
 • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers van haar activiteiten die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke verkeersregels uit te sluiten.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of een Evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien een Evenement door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer een Evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien een Evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het Evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot contact@010sports.nl

Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan een Evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van een Evenement dient het bedrijf een deelnemerslijst inclusief de contactgegevens in geval van nood door te geven aan organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen, en of er geen complete deelnemerslijst aanwezig is dan kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten.

 Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan een Evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van een Evenement en de gemeente(n) waarin een Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan een evenement, voor promotionele doeleinden van de Organisator.
 • De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de Deelnemer.
 • Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator.

Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator van het Evenement.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 010 SPORTS LOOP EVENEMENTEN
Met het inschrijven voor een loopevenement van  010 Sports verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met het reglement van dit evenement:

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een hardloop evenement in Rotterdam dat onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: Organisator:Stichting Rotte Swim Experience (KvK 60 71 57 74).

Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Rotte Swim Experience onder de naam 010 Sports.
 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • De voorinschrijvingen sluiten een week voor het evenement.
 • Kosten voor inschrijving op de dag van een Evenement kunnen afwijken van de kosten bij voorinschrijving. Kosten van voor- en dag inschrijving worden op de website van het Evenement gecommuniceerd.
 • Inschrijving en recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is ontvangen.
 • Minderjarige deelnemers dienen voorafgaand toestemming te hebben van hun ouder/voogd.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan een loopevenement en gebruik van de faciliteiten is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnemers zijn verplicht hun startnummer zichtbaar te dragen.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van het loopevenement voldoende gezond zijn.
 • Deelnemers respecteren overige deelnemers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Tijdens een Evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • (huis)dieren, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of een Evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien een Evenement door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien een Evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot contact@010sports.nl
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan een Evenement te ontzeggen.

 Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan het evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van een Evenement dient het bedrijf de deelnemerslijst inclusief contact gegevens in geval van nood door te geven aan de organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen en of geen complete deelnemerslijst aanwezig is dan kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten

 Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan een Evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel/ schade dan ook, van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van een Evenement en de gemeente(n) waarin een Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan een evenement, voor promotionele doeleinden van de Organisator.
 • De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de Deelnemer.
 • Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator.

 Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator van het Evenement.

 


ALGEMENE VOORWAARDEN 010 WATER SPORTS
Algemene Voorwaarden van 010 Sports, gevestigd te Rotterdam.

1. Definities
1.1 Verhuurder: het bedrijf 010 Sports gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 60715774.
1.2 Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van één of meerdere andere (rechts)personen de overeenkomst sluit.
1.3 Materiaal: al het door de Verhuurder beschikbaar gestelde materiaal.
1.4 Activiteiten: 010 Sports verhuurt Materiaal ten behoeve van het uitvoeren van verschillende actieve buitenbelevingen, de Activiteiten.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt om Huurder tegen betaling voor een nader te bepalen huurperiode Materiaal ter beschikking te stellen.
1.6 Deelnemer(s): Deelnemer(s) aan de Activiteiten van 010 Sports, op uitnodiging van Huurder, eventueel werkzaam bij Huurder of op enige andere wijze geassocieerd met Huurder vallen onder de verantwoordelijkheid van de Huurder.

2. Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten met Verhuurder tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door ondertekening van de overeenkomst of opdracht (-bevestiging), derhalve het plaatsen van een opdracht, verklaart Huurder c.q. Deelnemer(s) bekend te zijn met deze voorwaarden en ermee akkoord te gaan.
2.3 De Verhuurder heeft het recht om bij wangedrag van de Huurder en/of Deelnemers de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van betaalde huur.

3. Overeenkomst
3.1 Voorafgaand aan de huurperiode dient de Overeenkomst te worden ingevuld en ondertekend.
3.2 De Huurder kan worden gevraagd zich te legitimeren middels een wettig erkend en geldig legitimatiebewijs.
3.3 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de Huurder te kunnen weigeren.
3.4 Offertes c.q. aanbiedingen van de Verhuurder zijn vrijblijvend en herroepbaar totdat offerte c.q. aanbieding schriftelijk is bevestigd door beide partijen.

4. Verplichting van Verhuurder
Bij de aanvang van de huurperiode stelt de Verhuurder het Materiaal voor de afgesproken periode ter beschikking aan de Huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat het Materiaal geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

5. Verplichting van Huurder
5.1 Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder en diens personeel.
5.2 Huurder garandeert in staat te zijn tot en over voldoende vaardigheden te beschikken om op een zorgzame en veilige wijze gebruikt te maken van het Materiaal.
5.3 Huurder dient er zorg voor te dragen dat de Deelnemers zich tijdens de Activiteiten behoorlijk gedragen en dat er geen schade wordt aangebracht aan Materiaal, natuur en omgeving.
5.4 Huurder garandeert voorts dat de door hem geselecteerde Deelnemers in staat zijn om te zwemmen (in geval van Activiteiten op en rond het water). Huurder dient fysieke beperkingen van hemzelf en Deelnemers, die van invloed kunnen zijn op het veilig laten verlopen van een Activiteit, voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Verhuurder te melden.
5.5 Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed Huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Huurder ter hand gestelde gebruiksvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
5.6 Huurder zal de Activiteiten uitvoeren met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving.
5.7 Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en op de openbare weg alsmede voor de omwonenden.
5.8 Huurder dient het Materiaal in gelijke staat als bij inontvangstneming aan de Verhuurder te retourneren binnen de overeengekomen huurperiode. Huurder is verplicht elke schade en/of gebrek aan het gehuurde te melden bij de Verhuurder.
5.9 In geval van calamiteiten dient Huurder zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met Verhuurder. Het is Huurder verboden om, zonder daartoe uitdrukkelijk verkregen toestemming van Verhuurder, zelf reparaties aan het Materiaal te verrichten of deze door derden te laten verrichten.
5.10 Het is verboden om onder invloed van drank en/ of drugs gebruik van het Materiaal te maken.

6. Regels en veiligheid
6.1 Voor de Activiteiten op en rond het water gelden de volgende regels:
a. het gehuurde Materiaal mag uitsluitend gebruikt worden op de door de Verhuurder vrijgegeven routes. Afwijken van de routes is niet toegestaan. In verband met de veiligheid van Huurder en Deelnemers is het absoluut verboden te varen op het open water onder toestemming of begeleiding.
b. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met mede gebruikers op het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes.
c. het betreden van of varen bij een stuw en sluizen is verboden en levensgevaarlijk. Rondvaartboten, en andere vaartuigen hebben te allen tijde voorrang.
d. ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk en dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen.
e. de Verhuurder biedt zwemvesten aan welke gebruikt kunnen worden voor de veiligheid indien gewenst.
6.2 Huurder is volledig aansprakelijk voor schade die hijzelf of Deelnemers van het door hem gehuurde Materiaal aan derden aanbrengt.
6.3 Het gebruik van Materiaal is geheel voor eigen risico van Huurder en Deelnemers, Verhuurder is niet aansprakelijk voor schades en/ of letsel, van welke aard dan ook, aan de zijde van Huurder, Deelnemer of derden.
6.4 Huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of vermissing van gehuurd Materiaal. Reparatie- en/ of vervangingskosten zijn voor rekening van Huurder, waarbij per gebeurtenis minimaal €30,- is verschuldigd.
6.5 De organisatie is niet aansprakelijk voor de water kwaliteit.  Aan zwemmen in buitenwater zijn risico’s verbonden, klik hier voor meer informatie via de website van GGD Rotterdam.

7. Reservering en betaling
7.1 Reserveren is wenselijk, het Materiaal en de Activiteiten worden aangeboden op basis van beschikbaarheid.
7.2 Het maken van reserveringen, om gebruik te maken van Materiaal dan wel deel te nemen aan Activiteiten, is mogelijk via internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door Verhuurder.
7.3 Indien Huurder een reservering plaatst voor gebruik van Materiaal op dezelfde dag krijgt hij van tevoren geen Overeenkomst toegestuurd, maar wordt deze ter plekke opgesteld. Betaling dient contant of vooruitbetaling te gebeuren voorafgaand aan het gebruik van het Materiaal.
7.4 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
7.5 Indien Verhuurder wordt genoodzaakt om op enig moment een incassoprocedure te starten om een onbetaalde factuur te innen, dan is Huurder alle bijkomende (incasso)kosten verschuldigd.

8. Annulering, overmacht en wijzigingen
8.1 Bij annulering van de Overeenkomst en/ of schriftelijk geaccepteerde offerte door de Huurder, ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.
8.2 Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde opdracht bedraagt de verschuldigde vergoeding 90% van het totale bedrag. Bij een tot zeven dagen voor de gereserveerde opdracht bedraagt de verschuldigde vergoeding 50% van het totale bedrag.
8.3 Alle Activiteiten zijn bij bijna alle weertypen uitvoerbaar. Mocht er sprake zijn van ‘gevaarlijke weersomstandigheden’ dan zal in overleg met de Huurder een alternatief besproken worden.
8.4 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade, extreem hoog of laag water, belemmeringen door derden, leveren de Verhuurder overmacht op, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen. Bij overmacht zal in overleg met de Huurder een alternatief besproken worden zonder dat de Huurder recht heeft op schadevergoeding van welke aard.
8.5 Wijziging van een bevestigde huurperiode is slechts mogelijk indien Huurder hiertoe voorafgaand een verzoek hiertoe doet aan Verhuurder.
8.6 Indiende Huurder op de geplande huurdatum minder Materiaal afneemt dan in de Overeenkomst of geaccepteerde offerte beschreven staat, dan is geen restitutie mogelijk.
8.7 Indien Huurder op de geplande huurdatum meer Materiaal afneemt dan in de Overeenkomst of geaccepteerde offerte beschreven staat, dan zal dit per factuur in rekening worden gebracht.

9. Fotografische of andere opnamen.
Tijdens het gebruik van het Materiaal of deelname aan Activiteiten is het mogelijk dat er door de Verhuurder of derden fotografische opnamen worden gemaakt voor promotie doeleinden. Bezwaar tegen publicatie dient binnen redelijke termijn schriftelijk te worden ingediend.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 010 SPORTS LIDMAATSCHAP

  1. Algemeen
   1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van 010 SPORTS (hierna; “010 SPORTS”).
   1.2. Lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de vastgestelde periode van 30 april 2019 t/m 06 oktober 2019.

   Lidmaatschapsvormen van 010 SPORTS.
   Onbeperkt trainen 23 weken 300 euro
   Maandabonnement: 90 euro (21 trainingen)
   Strippenkaart (12 trainingen): 50 euro
   Losse training: 5 euro.
   Studenten ontvangen 10% korting.
 1. Voorwaarden
  2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van 010 SPORTS en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen 010 SPORTS en het Lid.
  2.2. 010 SPORTS is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. 010 SPORTS zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem of haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan het Lid zijn of haar lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.
 1. Lidmaatschap
  3.1. Het Lid is bekend met het feit dat het lidmaatschap aangegaan wordt voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
  3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen veertien dagen na de dag van deze inschrijving aan 010 SPORTS mee te delen dat hij of zij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”). Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de veertiende dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van veertien dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van veertien dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is 010 SPORTS gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van 010 SPORTS, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van 010 SPORTS).
  3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van 010 SPORTS worden overgedragen.
  3.4. 010 SPORTS behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
  3.5. 010 SPORTS zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.
  3.6 Het Lid ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan een  besloten facebookgroep waarin de laatste informatie wordt gedeeld.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via een IDEAL betaling of contant voor de gehele contractperiode bij vooruitbetaling te worden voldaan.
4.2. 010 SPORTS behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.
4.3. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan 010 SPORTS te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en trainingen van 010 SPORTS tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. 010 SPORTS heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is 010 SPORTS gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de trainingsfaciliteiten van 010 SPORTS, waarbij de periode gelijkgesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.
4.4. Indien 010 SPORTS over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15 % van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan 010 SPORTS het Lid 1 % rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van 010 SPORTS tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
4.5. Voor het aangaan van een lidmaatschap betaalt het Lid het vastgestelde tarief. 010 SPORTS biedt verschillende kortingsvormen aan de alle aangeboden producten van 010 SPORTS. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur en soort van de lidmaatschappen.

5. Privacy
5.1 010 SPORTS verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5.2 In de Privacyverklaring van 010 SPORTS wordt op een rijtje gezet welke gegevens door 010 SPORTS worden verwerkt, voor welke doeleinden 010 SPORTS dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

6. Lidmaatschapspas
6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas met daarop persoonlijke informatie met betrekking op het abonnementsvorm. De pas blijft eigendom van 010 SPORTS en is strikt persoonlijk. Bij beëindiging van het  lidmaatschap moet deze pas weer ingeleverd worden
6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de trainingen op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.
6.3. 010 SPORTS is bevoegd om bij misbruik van de pas  het Lid de toegang te ontzeggen.
6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas  dient direct aan 010 SPORTS te worden gemeld. 010 SPORTS zal de kosten van  12.50 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
7.1. Bij het aangaan van de periode gebonden lidmaatschap is tussentijds beëindigen of ontbinding van het lidmaatschap niet mogelijk, tenzij anders bepaald.
7.2. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van 010 SPORTS deugdelijk bewijs vereist is.
7.3. 010 SPORTS mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

8. Openingstijden & huisregels
8.1. 010 SPORTS maakt gebruik van de faciliteiten van Lake7 (activiteiten eiland) waar tevens ook vertrek- en aankomstlocatie is van de alle trainingen, tenzij anders bepaald.
8.2. Het lid krijgt een rooster met alle trainingsdatums en -tijden.
8.3. Voor en na trainingen kan men gebruik maken van de douche/kleedkamers van Lake7.
8.4 Het meebrengen en nuttigen van eigen consumpties en etenswaren is in het horeca gedeelte van Lake 7 niet toegestaan.

Locatie & contactinformatie Lake 7
Strandweg 23
2761 DM Zevenhuizen
info@lake7.nl
010 420 11 15

TRAININGEN
Dinsdag: 19:00-20:00 uur: zwemmen
Woensdag: 19:00-20:30 uur: fietsen
Donderdag: 19:00-20:00 uur: lopen

*Zondag:
9:00-10:00 uur: zwemmen
10:30-12:00 uur: fietsen
12:30-13:30 uur: lopen

Bij een sportevenement van 010 Sports is er geen training.  Dit zijn de volgende datums 19 mei, 2 juni, 23 juni, 30 juni en 29 september.

9. Klachten en Informatieverplichting
9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.
9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer 010 SPORTS kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
9.3. In geval van klachten met betrekking tot 010 SPORTS dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de trainer(s) en in tweede instantie tot 010 SPORTS.

10. Personal Training
10.1. 010 SPORTS, dan wel derden, bieden in meerdere trainingen zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

11. Aansprakelijkheid
11.1. 010 SPORTS is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens 010 SPORTS of zijn medewerkers.
11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch 010 SPORTS, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de trainingsfaciliteiten.
11.3 Het deelnemen aan alle door of namens 010 SPORTS georganiseerde trainingen en andere activiteiten geschiedt op eigen risico en eigen verantwoording van het lid. Expliciet wordt vermeld dat tijdens het zwemmen een felgekleurde badmuts gedragen dient te worden en gebruik van een saferswimmer wordt aangeraden en dat bij het fietsen het dragen van een goedgekeurde fietshelm verplicht is (zie voor uitgebreidere uitleg de algemene voorwaarden van de afzonderlijke sporten). Onze fiets en loop trainingen bevinden zich op de openbare wegen en fietspaden. Deelnemers die aan deze fiets en looptrainingen meedoen dienen zich aan de geldende verkeersregels te houden volgens de wegenverkeerswet.
11.4  De organisatie is niet aansprakelijk voor de water kwaliteit.  Aan zwemmen in buitenwater zijn risico’s verbonden, klik hier voor meer informatie via de website van GGD Rotterdam.

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle door 010 SPORTS gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2. Overeenkomsten tussen het Lid en 010 SPORTS kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
12.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.